Kaikki varastossa olevat tuotteet -30%! Alennus näkyy ostoskorissa ja kassalla

Kisapukujen toimitusehdot

MYYNTI- JA SOPIMUSEHDOT SEKÄ PELISÄÄNNÖT


 1. SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Pinkkiheidi Oy:n (jatkossa Palveluntarjoaja) ja asiakkaan (jatkossa Asiakas tai Tilaaja) välillä asiakkaan tilatessa Pinkkiheidi Oy:ltä palveluita. Asiakas antaa Pinkkiheidi Oy:lle toimeksiannon joko suullisesti, puhelimitse, sähköpostilla, sosiaalisen median viestimillä tai kirjallisesti. Toimeksiannon jättämällä asiakas hyväksyy tässä esitetyt ehdot. Yhteistyösopimusta ei oletusarvoisesti tehdä erikseen - sopimussuhde katsotaan syntyneeksi samalla päivämäärällä, kun Pinkkiheidi Oy vastaanottaa toimeksiannon tai aineellisen / aineettoman työsuoritepyynnön. Tilausvahvistuksen hyväksymättä jättäminen ei vapauta Asiakasta sopimuksen velvoitteista.


 1. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on tarvittaessa oikeus ilman Asiakkaan suostumusta siirtää sopimus oikeuksineen ja velvollisuuksineen kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle ilman eri ilmoitusta. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa vain siirron saajalle.


 1. PALVELUNTARJOAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

Tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen Pinkkiheidi Oy vastaa suunnitelman mukaisesta, hyvien tapojen ja lainsäädännön mukaisesta palvelun toteuttamisesta. Pinkkiheidi Oy:llä on velvollisuus tuottaa asiakkaalle sovitut palvelut.


Palveluntarjoajalla on ensisijaisesti velvollisuus korjata palvelussa olevat virheet, jotka johtuvat palveluntarjoajasta. Toissijaisesti palveluntarjoajalla on velvollisuus suorittaa virheelliseksi katsottu palvelu uudestaan.


Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, kuten voiton, tuoton tai hyödyn menetyksestä. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa liikevaihdon vähenemisestä eikä muusta elinkeinonharjoittamisen häiriintymisestä. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa mistään kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista, kuten tiedon häviämisestä tai viivästymisestä.


Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa sellaisesta puutteesta tai virheestä, joka voidaan katsoa johtuvan asiakkaan tai kolmannen osapuolen toiminnasta.


Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu kaikissa tilanteissa korkeintaan asiakkaan maksamaan summaan kyseisestä palvelusta Palveluntarjoajalle kyseisen sopimuskauden osalta


 1. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT

Asiakkaalla on vastuu palveluntarjoajalle luovuttamastaan aineistosta kaikilta osin. Aineisto ei saa myöskään olla lain tai eettisten sääntöjen vastainen. Asiakas vastaa Asiakkaalle määritellyistä tehtävistä aikatauluista ja velvoitteista sekä antamiensa tietojen ja materiaalien oikeellisuudesta ja laillisuudesta.


Asiakkaan on suoritettava Palveluntarjoajalle palvelusta sovitut maksut voimassa olevan hinnaston ja sopimusehtojen mukaisesti, ellei muuta ole asiasta sovittu.


Asiakkaan on tehtävä laskua koskevat huomautukset viimeistään laskun eräpäivään mennessä, jota huomautus koskee. Jos huomautus koskee vain osaa laskusta, on asiakkaan maksettava laskun muu osa Palveluntarjoajalle eräpäivään mennessä. Mikäli asiakas havaitsee tuotteessa puutteen tai virheen on tästä ilmoitettava viimeistään kahden (2) viikon kuluessa virheen havaitsemisesta.


Mikäli Asiakkaan lasku on jaettu eriin ja Asiakas jättää huomautuksesta huolimatta laskun tai laskuja maksamatta, on Palveluntarjoajalla oikeus siirtää koko saatavansa perintään siten, että kaikki erät peritään yhdellä kerralla.


 1. IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki sopimuksen mukaista palvelua varten tuotetut dokumentit ovat Pinkkiheidi Oy:n omaisuutta ja niiden kopiointi, levittäminen ja käyttö muuhun kuin Pinkkiheidi Oy:n toimittamaan palveluun on ehdottomasti kielletty. Osapuolet sopivat, ettei Tilaajalla ole oikeutta hyödyntää Pinkkiheidi Oy:n sille esittelemiä ideoita itsenäisesti tai muun kumppanin kanssa. Pinkkiheidi Oy ei luovuta tekijän-, tavaramerkki-, patentti- tai muitakaan immateriaalioikeuksia palveluun liittyviin teoksiin, aineistoihin tai muuhun materiaaliin Asiakkaalle.


Mikäli Asiakas hyödyntää Pinkkiheidi Oy:n suunnitelmia, malleja tai muita tuotteita ilman erillistä kirjallista sopimusta Pinkkiheidi Oy:n kanssa muun palveluntarjoajan tuottamaan palveluun, katsotaan Pinkkiheidi Oy:n tuottama palvelu suoritetuksi ja laskutusoikeus syntyneeksi tilausvahvistuksen mukaisesti.


Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaalla on tarvittavat oikeudet hyödyntää palvelussa sellaista immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa, jonka Asiakas hankkii tai toimittaa tapahtumassa tai projektissa käytettäväksi. Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan hankkima ja toimittama aineisto on lain ja hyvän tavan mukaista.


Pinkkiheidi Oy:llä on oikeus mainita Tilaaja julkisesti referenssinään markkinointi-, PR- ja viestintätarkoituksissaan hyvän tavan mukaisesti, ellei Tilaaja tätä kirjallisesti nimenomaisesti kiellä. Pinkkiheidi Oy:llä on oikeus käyttää palveluun liittyvää aineistoa sitoumuksetta.


 1. TEKIJÄNOIKEUDET

Asiakkaalle toimitettu materiaali on Pinkkiheidi Oy:n omaisuutta, kunnes se on kokonaan maksettu. Prosessin aikana syntyneet välivaiheet (raakaelementit jne.) pysyvät Pinkkiheidi Oy:n omaisuutena. Välivaihe-version toimitus asiakkaalle on mahdollista erillistä korvausta vastaan. Asiakas kantaa itse vastuun siitä, että hänen Pinkkiheidi Oy:lle toimittamansa materiaali ei riko tekijänoikeus- tai vastaavia lakeja ja säädöksiä, eikä ole muutenkaan säädöksien tai hyvien tapojen vastaista.


 1. PERUUTUSOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilauksensa seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tilauspäivästä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajalle (tilauspäivä + seitsemän päivää). Jos asiakas peruuttaa tilauksensa, ei sovittua tilausta toimiteta. Mikäli asiakas peruuttaa tilauksensa peruutusajan umpeuduttua, on asiakkaan maksettava lasku kokonaisuudessaan.


7.1.1. Mikäli Tilaaja peruuttaa palvelua koskevan tilauksensa alle 14vrk ennen palveluun liittyvän työn aloittamista, on Tilaaja velvollinen maksamaan valmistelu kustannuksina 50% sovitusta kokonaishinnasta sekä sellaiset mahdolliset alihankinnasta aiheutuneet kustannukset, jotka menevät valmistelukustannusten kanssa yli 50%:n kokonaishinnasta.


7.1.2. Mikäli Tilaaja peruuttaa palvelua koskevan tilauksensa alle 7vrk ennen palveluun liittyvän työn aloittamista, on Tilaaja velvollinen maksamaan 100 % sovitusta kokonaishinnasta.


Peruutuksen tulee aina tapahtua kirjallisesti sähköpostilla, ja Tilaajan on varmistuttava peruutusilmoituksensa perillemenosta.


 1. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli


 1. a) palveluun liittyvän ylivoimaisen esteen (force majeure) vuoksi; tai

 1. b) Tilaaja lopettaa toimintansa; tai

 1. c) Tilaaja asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan

Pinkkiheidi Oy:llä on oikeus purkaa sopimus, mikäli


 1. a) Tilaaja ei täytä sopimuksen mukaista maksuvelvoitettaan; tai

 1. b) Tilaaja vaatii sovitun tehtävän suorittamista hyvästä ammatillisesta tai teknisestä tavasta poiketen; tai

 1. c) Tilaaja asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan.

Purkutilanteessa osapuolilla on oikeus pitää saamansa suoritus siihen määrään saakka kuin suoritus vastaa jo tehtyä työtä tai aiheutuneita kuluja


 1. KOMMUNIKOINTI

Asiakas ja Pinkkiheidi Oy kommunikoivat keskenään (tarjoukset, toimeksiannot, hyväksynnät, muutosehdotukset, ohjeistukset, kommentointi jne.) kohdassa 1. mainituilla tavoilla.


 1. LASKUTUS

Pinkkiheidi Oy veloittaa palveluistaan asiakkaalle ilmoitetun hintatarjouksen tai muulla tapaa sovitun hinnan mukaisesti. Hinnoittelu perustuu voimassaolevaan palveluhinnastoon. Asiakas voi pyytää koko hinnaston katseltavakseen - alan normaalikäytännön mukaisesti se ei ole julkisesti näkyvissä. Eräpäivään mennessä maksamattomasta laskusta lähetetään kaksi (2) maksumuistutusta, joissa on viikon maksuaika ja molempiin lisätään muistutuslisä 25€. Jos asiakas ei maksa maksumuistutuksia tai sovi Pinkkiheidi Oy:n kanssa maksuaikataulusta, lähetetään lasku(t) perintään ja tarvittaessa edelleen oikeuskäsittelyyn. Ns. radiohiljaisuus (asiakas ei vastaa tai reagoi Pinkkiheidi Oy:lta tulleisiin maksukehotuksiin tai viesteihin) ei estä Pinkkiheidi Oy:tä toimittamasta maksamattomia laskuja perintään.


11.1. Muita Laskutettavia Tilanteita


11.1.1.

Jos asiakas pyytää Pinkkiheidi Oy:lta työn, palvelun tai muun aikaa vievän ja/tai kustannuksia aiheuttavan suoritteen, jonka hinnasta ei sovita etukäteen, veloittaa Pinkkiheidi Oy kyseisen suoritteen tai palvelun normaalin hinnoittelu- ja laskutuskäytäntönsä mukaisesti. Yleisimmin sovelletaan tuntiveloitusta.


11.1.2.

Jos asiakas kokonaan peruu toimeksiannon, johon Pinkkiheidi Oy on ehtinyt tehdä työsuoritteita, tai ei Pinkkiheidi Oy:sta riippumattomista syistä ota tehtyä suoritetta käyttöön, on Pinkkiheidi Oy:lla oikeus veloittaa siihen asti tekemästään työstä kohdan 11.1.4 mukaisesti.


11.1.3. Mikäli Tilaaja esittää muutoksia tilaukseen sopimuksen syntymisen jälkeen, sopivat osapuolet muutoksista ja niiden aiheuttamista kustannusvaikutuksista erikseen. Tilausvahvistuksessa Tilaaja vahvistaa minimihenkilömäärän, jonka mukaan Tilaajaa veloitetaan henkilömäärään perustuvista seikoista (kuten pukujen määrä), vaikka henkilömäärä jäisi lopulta sitä pienemmäksi. Mikäli Tilaaja haluaa kasvattaa henkilömäärää tai tehdä muita työmäärää ja kustannuksia suurentavia muutoksia, tulee Tilaajan ilmoittaa tällaisista toiveista Pinkkiheidi Oy:lle hyvissä ajoin ja viimeistään 30 vrk ennen tapahtuman toteutusajankohtaa. Pinkkiheidi Oy selvittää ja vahvistaa Tilaajalle mahdollisimman pian, onnistuuko muutos ja miten se vaikuttaa kustannuksiin.


11.1.4. Jos asiakas hyväksyy saamansa suoritteet ja esim. luonnoksen, mutta ei pysty toimittamaan työn loppuunviemiseksi tarvittavia kommentteja, kuva-, teksti- tai muuta materiaalia tai näihin verrattavia asioita kohtuullisen (2 viikkoa) ajan sisään, on Pinkkiheidi Oy:lla oikeus laskuttaa siihen asti kertyneistä tunneista tai suoritteista, vaikka projektia ei olisikaan saatu vielä päätökseen. Tällöin tehty työ hinnoitellaan seuraavasti:

- tehty luonnos = laskutetaan 50% tarjouksesta tai muulla tapaa sovitusta hinnasta

- muut työt = veloitetaan vähintään kuluneet työtunnit


Maksetut summat otetaan huomioon loppulaskussa kun/jos projektit viedään päätökseen.


Kerran hyväksytyn työn tai luonnoksen peruminen tai kiistäminen jälkikäteen, tai että asiakas jättää toteuttamatta tai ottamatta käyttöön tilatut ja/tai hyväksytyt työt tai luonnokset, ei ole peruste teetetyn työn maksamatta jättämiselle.


 1. KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUT

Pinkkiheidi Oy voi palvelun tuottamiseksi käyttää tai asiakkaalle suositella ns. kolmansien osapuolten palveluita ja tuotteita. Näitä ovat esim. brodeeraus- ja painatuspalvelut, korjausompelu jne. Vaikka Pinkkiheidi Oy pyrkii asiakkaalle suosittelemaan vain hyväksi ja luotettavaksi todettuja alihankkijoita, ei Pinkkiheidi Oy ole vastuussa kolmansien osapuolten tai alihankkijoiden, tai niihin verrattavien tahojen palveluiden teknisestä toimivuudesta, palvelun ammattitaidosta, toimitettavien materiaalien aikatauluista tai hankitun tuotteen lopullisesta sopivuudesta asiakkaan tarpeisiin. Mahdolliset ongelmat (tekniset, laskutukseen liittyvät jne.) kolmannen osapuolen tuottaman palvelun ja asiakkaan välillä ratkaistaan näiden osapuolten välillä. Pinkkiheidi Oy voi pyynnöstä ja korvausta vastaan toimia tällaisessa prosessissa asiakkaan edunvalvojana ja asiamiehenä. Mahdolliset kolmannen osapuolen tuottaman palvelun tai tuotteen korjaamiseen tai muokkaamiseen kohdistuvat kulut hoitaa asiakas itse.


 1. ENNAKOITU SOPIMUSRIKKOMUS

Jos sopimuksen teon jälkeen Tilaajan taloudelliset olot osoittautuvat esim. viivästyneiden maksujen perusteella sellaisiksi, että Pinkkiheidi Oy:llä on syytä olettaa sovittujen maksujen vaarantuvan tai jäävän täyttämättä, Pinkkiheidi Oy:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa maksuehtoja tai vaatia vakuutta ennen sovittujen tehtävien jatkamista. Mikäli Tilaaja ei kirjallisesti tai viimeistään muutos- / vakuusilmoituksen vastaanottamista seuraavana arkipäivänä vastusta ilmoitettua menettelyä, sen katsotaan suostuneen noudattamaan menettelyä. Ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi seuraavana arkipäivänä sen lähettämispäivästä lukien.


Jos Tilaaja kieltäytyy noudattamasta uusia maksuehtoja tai asettamasta vakuutta, Pinkkiheidi Oylla on oikeus pidättyä tilauksen toimituksesta. Pinkkiheidi Oylla on tällöin lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen Yleisten sopimusehtojen kohdan 13 mukaisesti.


 1. MAKSUEHTOJEN LAIMINLYÖNNIN SEURAUS

Mikäli Tilaaja laiminlyö sille sovitun maksuvelvollisuutensa, Pinkkiheidi Oy:llä on oikeus pidättyä tilauksen toimituksesta ja oikeus vahingonkorvaukseen. Lisäksi Pinkkiheidi Oy:llä on oikeus purkaa kaikki Tilaajan kanssa voimassa olevat, tulevia palveluita koskevat toimitussopimukset ilman korvausvelvollisuutta Tilaajalle. Tilaaja on tällöin velvollinen korvaamaan Pinkkiheidi Oy:lle sopimusten purkamisesta aiheutuneet kustannukset.


 1. VAHINGONKORVAUS

Osapuolella on oikeus saada korvaus toisen osapuolen sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista. Pinkkiheidi Oy:n vastuu rajoittuu kuitenkin kaikissa olosuhteissa sopimuksessa sovittuun kokonaishintaan jo maksetulta osalta. Osapuoli ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset eivät koske tapausta, jossa on kyseessä osapuolen tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttama vahinko. Osapuolet eivät vastaa vahingoista tai viivästyksistä, jotka aiheutuvat objektiivisesti arvioiden sanotusta osapuolesta riippumattomasta seikasta tai seikasta, johon osapuoli ei ole kohtuudella voinut vaikuttaa ja jota ei olisi voinut ennakoida sopimuksen allekirjoittamishetkellä (force majeure).


 1. YLIVOIMAISET ESTEET

Ylivoimaisina esteinä toimituksen toteuttamiselle voidaan pitää seuraavia olosuhteita:


 1. Yleiset force majeure tapaukset, kuten sota, lakot, luonnonmullistukset, ennalta arvaamaton liikenteen keskeytyminen, osapuolista riippumattomat viranomaisten määräykset yms.

 1. Onnettomuudet ja kuljetuskaluston rikkoontumiset sellaisissa tapauksissa, joissa korvaavan kuljetuskaluston hankkiminen osoittautuu mahdottomaksi ja/tai esiintymisen toteuttamiseen tarvittavat puvut vaurioituvat eikä niitä kohtuudella saada korjattua tai korvattua ennen tapahtuman alkamista.

Ylivoimaisesta esteestä ja sen arvioidusta kestosta on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle, ja samalla on pyrittävä kaikin kohtuullisin keinoin välttämään esteen vaikutus.


 1. REKLAMAATIOT

Jos asiakas ei hyväksy saamaansa laskua tai työsuoritetta, tulee asiasta reklamoida 7 päivän sisään laskun tai työsuoritteen vastaanottamisesta. Mikäli reklamoitu virhe tai viivästys on tapahtunut sellaisessa tapahtuman tai projektin osassa, jota suorittaa kolmas osapuoli, Pinkkiheidi Oy ei vastaa virheestä tai viivästyksestä, vaikka se olisi tapahtunut Pinkkiheidi Oy:n valvonnan alaisuudessa. Pinkkiheidi Oy vastaa omien alihankkijoidensa virheistä ja viivästyksestä.


 1. SALASSAPITO

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa ja olemaan käyttämättä muuhun kuin osapuolten välisen sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen luottamuksellista tietoa, kuten sopimuksen ehtoja, yrityssalaisuuksia ja kaikkea muuta sellaista tietoa, jota voidaan kohtuudella pitää luottamuksellisena ja jonka osapuoli on osapuolten välisen sopimuksen perusteella tai siihen liittyvien toimien nojalla saanut tietoonsa. Salassapitovelvollisuus on voimassa niin kauan, kun luottamuksellisella tiedolla on kaupallista merkitystä kyseiselle osapuolelle.


 1. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Osapuolet voivat poiketa näistä Yleisistä sopimusehdoista tai muutoin muuttaa osapuolten välisen sopimuksen sisältöä sopimalla siitä nimenomaisesti ja kirjallisesti.


 1. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Pinkkiheidi Oy:n ja Tilaajan välinen sopimus on voimassa toistaiseksi kunnes palvelu on suoritettu ja kaikki sopimuksen mukaiset toimet on suoritettu. Sellaiset ehdot, joiden on tarkoitettu säilyvän voimassa myös sopimuksen muutoin päätyttyä, esimerkiksi salassapitoehdot, säilyvät kuitenkin voimassa.


 1. SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Pinkkiheidi Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa, jollei sovintoa saada aikaan muulla tavoin. Pinkkiheidi Oy:n mahdollinen korvausvelvollisuus voi maksimissaan olla asiakkaan suorittaman maksun palautus. Pinkkiheidi Oy:tä ei voida velvoittaa maksamaan muita välillisesti aiheutuneita kuluja tai korvauksia, kuten esim. asiakkaan liiketoiminnalle aiheutuneita kuluja, myynnin menetyksiä, ei-materiaalisia menetyksiä (maine, henkinen kipu ja särky tms.) tai näitä vastaavia seikkoja. Mahdolliset ongelmat ja vastuut kolmannen osapuolen (painatus, brodeeraus, jne.) palveluissa ovat kyseisen palveluntuottajan ja asiakkaan välinen asia. Pinkkiheidi Oy ei ole velvoitettu, mutta voi pyydettäessä toimia näissä tilanteissa asiakkaan asiamiehenä ilman juridista roolia kiistassa.


 1. SOPIMUSEHTOJEN VOIMASSAOLO

Nämä sopimusehdot ovat voimassa 1.1.2020 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja sopimuskauden vaihtuessa ilmoittamalla muuttuneista ehdoista asiakkaalle kirjallisesti viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja toimittamalla uudet ehdot asiakkaalle. Palveluntarjoajan muuttaessa sopimusehtoja siten että palvelu muuttuu olennaisella tavalla, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun asiakas on saanut tiedon muutoksesta.